עברא תירק

 :החפשמ םש
   ל המוד    םע ליחתמ
 :יטרפ םש

 
  תימוקמ הצעומ
996-9555   (יוק בר) היזכרמ
996-4277   סקפ        
996-9500   הצעומה שאר תכשל
996-9505   תוריכזמ
996-9512   הצעומה סדנהמ
996-9506   תורבזג
996-9513   היבג
996-9542   ןוחטיב
996-9536   ךוניח
996-9526   החוור
996-9532   הטילק
996-9549   קשמ
996-9524   יגולוכיספ תורש
996-9551   רנירטו
996-9519   יושירה דרשמ
996-9552   האורבת
 
106   4 דקומ
996-4440, 996-1111  
996-9530  
 
996-9444, 100   ןורבח תרטשמ
996-1850   עברא תירק הרטשמ תדוקנ
 
  ךוניח תודסומ
996-9579   סיריא ןג
996-9556   דרו ןג
996-9584   םוכרכ ןג
996-9576   ךליל ןג
996-9583   סיקרנ ןג
996-9556   תילגיס ןג
996-9582   תינוותס ןג
996-9578   גרפ ןג
996-9579   ינועבצ ןג
996-9527   תינלכ ןג
996-9577   תירונ ןג
996-9580   תפקר ןג
996-9588   הרות דומלת הניכמ ןג
996-3466   תיריע ןג
 
996-1967, 996-9587   תונבל אנפלוא
996-1791   סקפ        
996-2214   רוביצ יסחי סקפ        
996-3266   חבטמ
996-1795   הימינפ
 
996-1641, 996-9585   יתכלממ ס"יב
996-3158, 996-1050   ד"ממ ס"יב
996-9581   תונב ד"ממ ס"יב
996-2844   םינב ד"ממ ס"יב
996-2358   ארממ ינולא ד"ממ ס"יב
996-1802, 996-9586   הרות דומלת ד"ממ ס"יב
 
996-2281, 996-2282   םחנמ רוא תינוכית הבישי
996-2286   סקפ        
996-1636   הביטח
996-2285   ץעויו הבישיה שאר ןגס
996-2283   ןוכיתה להנמ
996-2284   תונובשח תלהנה
996-5152   חבטמ
996-3629   תוחא
996-1796   רוביצ יסחי
  םיירוביצ םינופלט
996-2609, 996-3400   לכוא רדח        
996-1103   הימינפ        
 
  תינודעומ
996-1010   לקדה תיב        
996-2359   זרא תיב        
 
996-4353, 996-9522   (תיגוגאדפ זכרמ) ח"צ זכרמ
 
996-1663   ןורבח רוא תבישי
996-1775, 996-1776   רינ תבישי
996-1778   סקפ        
996-3010   הדוהי תירוזא הללכמ
996-2585   סקפ        
996-3167   יתליהק טנרטניא זכרמ
 
996-1619   ימואל חוטב
996-1483   סקפ        
 
996-1219   ראוד
996-4440   הרש די
996-2714   יתודידי
 
996-1710, 996-1311   ןורבח תשרדמ
 
996-3880   הדוהיב ת"פומ
996-1571   סקפ        
 
996-1083   תיתד הצעומ
996-1656   סקפ        
996-1733   הירק הוקמ
996-3033   ארממ תמר הוקמ
 
996-1211   םינופלט תייזכרמ
 
996-1666   ס"נתמ
996-3970   סקפ        
996-3185   היחש תכירב
996-1700   הכירבב ירוביצ ןופלט
996-4538   חווטמ
996-2461   רעונ ןודעומ
960-5106, 960-5666   "ןורבח עברא תירק לוק" וידר
 
996-4045   "םהרבא הונ"
996-4325   דליה תוחתפתהל ילופיט זכרמ
 
996-1945, 996-9528   תירוביצ הירפס
996-2624   ארממ תמר ףינס
 
(050) 590-8343   יאופר זכרמ ר"נא תתומע
996-1755, 996-3081   החפשמה תואירבל הנחת
996-1857   הקוסעתה תורש

 :החפשמ םש
   ל המוד    םע ליחתמ
 :יטרפ םש


Return to Home Page


©
תורומש תויוכז לכ
ןופשוג
 
ש.י.א איטום וציפוי
גב ההר הובלות
אול אמריקאן
מועצה אזורית גוש עציון
מועצה מקומית אפרת
מועצה מקומית קרית ארבע חברון
בית ספר למוסיקה
נפתלי שמעון
שי ויינר
אבי ניסן אינסטלציה
אבי פוה
אבי ניסן תיקונים