תרפא

 :החפשמ םש
   ל המוד    םע ליחתמ
 :יטרפ םש

 
 
  ךוניח תודסומ
 
  םידלי ינג
993-8391   בלוד ןג
993-1054   הביצח ןג
993-1087   גלפ ןג / ןושיק ןג / תולא ןג
993-2613   קרוש ןג / ןדרי ןג
993-3391   העורה ןג / רבח ןג
993-1143   ןואיש ןג / בטיי ןג
993-8670   לבוש ןג
993-4350   המקיש ןג / ןומיר ןג
993-1527   לעש ןג / םילאצ ןג
993-3460   להי ןג / ןוריע ןג
930-9724   ןקרב ןג
993-4929   ןולייא ןג
993-0253   רושב ןג / הלאה ןג
 
  ןוטס הרות רוא
548-8444   הלהנה - ןוטס הרות רוא
548-8455   סקפ        
548-8458   זכרמ חבטמ        
 
548-8430   לאומש הונ תינוכית הבישי
548-8433   סקפ        
993-1000   הימינפ ירוביצ        
 
993-8311   תובא ךרד ינרות ןוכית
993-8313   סקפ        
 
993-1262   הנח הונ תנפלוא
993-2820   סקפ        
 
993-4493   לחר יבש תנפלוא
993-3457   סקפ        
 
993-8973   הירוא תנפלוא
993-4962   סקפ        
 
993-3462   בל תורוא רתבמה תבישי
993-4241   סקפ        
993-4500   שרדמה תיב ירוביצ        
993-4509  
 
548-8447   לאימע ןוכמ
548-8459   סקפ        
 
548-8440   תרפא הונ קיטוב ןולמ
993-2566   סקפ        
 
993-8125   םישנל שרדמה תיב
993-8125   תלהנמ ,רטפה היתב
993-2534   תלהנ ןגס ,יבצ ןב ו'ג הרש
(050) 993-8125   דרשמ - עבשילא
info@wbm.org.il  
batya@wbm.org.il  
www.wbm.org.il  
 
  ןויצע תורוא ד"ממ ס"יב
993-2918   התומע
993-4913   סקפ        
orot-etz@actcom.co.il  
993-3001   תונב
993-2512   סקפ        
993-3325   םינב
993-2350   סקפ        
993-3871   הריעצ הביטח
993-2139   סקפ        
993-3349   דרשמ - הניכמ
993-1054   יתילכת בר - ןומיר        
993-3419   ןאוורק/לבוי/ןיעמ - ןומיר        
993-3889   אנפלוא
993-8135   סקפ        
 
993-1170   ליח השע ד"ממ ס"יב
993-3012  
993-4024   סקפ        
 
993-3406   הדוהי תורוא תינוכית הבישי
993-8282   סקפ        
993-4809   רוביצ 'לט
 
993-3620   לארשי תובש תבישי
993-3630  
993-3640   סקפ        
993-4800   שרדמ תיב        
 
993-8855   חיש תבישי
993-8856   סקפ        
993-2793   שרדמ תיב        
 
993-1461   ן"חל זכרמ
930-9924   סקפ        
 
993-3212   קרוש עטנ תינרות הניכמ
993-3211  
993-3216   סקפ        
 
  תרפאב םירחא םירפסמ        
 

 :החפשמ םש
   ל המוד    םע ליחתמ
 :יטרפ םש


Return to Home Page


©
תורומש תויוכז לכ
ןופשוג
 
דניאל גיקוב
בוורלי
סילק
בנימין עזיז
אוטולי
ישורון
עידו לביא
ירון ינאי