תרפא

 :החפשמ םש
   ל המוד    םע ליחתמ
 :יטרפ םש

 
 
 
  תד יתורש
993-1772, 993-3120   תיתד הצעומ
 
993-3858   סקפ        
 
(050) 776-7038, li.inum.atarfe@gnalbob   גנל בוב תיתד הצעומה שאר
 
(054)-452, (050) 746-6400   ירודכ יפא תונוממל ןיד תיב
 
 
993-1513   ןומיר - הוקמ
 
993-8647   לקד - הוקמ
 
993-4740   תיז - הוקמ
 
 
 
  אשידק הרבח
 
993-3120, (050) 776-7038   גנל בוב
 
930-9268, (057) 730-2011   ןמ'ציר אבא
993-2043, (050) 555-4045   סירומ ירליה
 
 
 
  לבא תועדומ
 
(052) 666-1122   ןורי ןבואר
 
993-3998   ןמדירפ ןזוס
 
 
  ךוניח תודסומ        
 
  תרפאב םירחא םירפסמ        
 

 :החפשמ םש
   ל המוד    םע ליחתמ
 :יטרפ םש


Return to Home Page


©
תורומש תויוכז לכ
ןופשוג
 
אשי בניה
א.ב. מזגנים
א.א. הדברות
קובי בירינשטוק
זית ביטוחים
שירה בן יצחק