שוגה תמוצ

 :החפשמ םש
   ל המוד    םע ליחתמ
 :יטרפ םש

 
930-9385   יבא לאילוא
930-9050   ןויצע ילגלג
993-4770   םיגגוח
930-9220   שוגה יבקי
930-9156   סקפ        
winery@actcom.co.il  
650-0980, 054-5639227   יל-וטוא
993-2431, 993-2264   שוגה יגימצ / שוגה ךסומ
993-8080   הקינורטקלא קרמ
993-3399   שוגה תלתשמ
993-3144   סקפ        
050557-4065   שודק הנדע
993-1932   בכר יתוריש ןויצע
993-3493   םילייחל המח הניפ
633-9700   המקשה קוויש יול ימר
993-1387   קלד תנחת
 
  ןויצע תדוצמ
993-8804   תרושקת יצעוי ט.ב.א
993-3032   ןויצע סופד
072-2508880   הקינורטקלא קרמו פילס יפ יא יו
050 678-6168   םיפדוע םיבצעמ
993-8863   ןויצע שוג תוריית תתומע
650-1141   הקיאדוי וטופ
993-4041   שוגה טרופסו טשוקיר
 
  ןןויצע שוג הישעת רוזיא
993-1387   ןויצע שוג חותיפל הרבחה
993-2388, 930-9797   סקפ        
673-4334   3 רבילק
050-4133711   ודוב תחפשמ
930-9451   ןיזוגוג ילא
993-3980   מ"עב באטניס
052 693-1277   ןלצרופ
 

 :החפשמ םש
   ל המוד    םע ליחתמ
 :יטרפ םש


Return to Home Page


©
תורומש תויוכז לכ
ןופשוג
 
Volume Hafakot
Milo Yishay
Volume Hafakot
דה-לה פרגולה