תוקסה לייא


ףרוחל הנכהו לופיט
םירונת תלעפהו ןוקית
שמש ידודו םיטלוק תפלחה
םיללכ למשח ינוקית

יבוק לייא
993-2455, (050) 540-3780 :לטBack to the GushPhon